Salgs- og leveringsbetingelser for Toft Innovation ApS – Konkurs lager - ZH2018-AL13

Generelle bestemmelser

1.1 Toft Innovation ApS er producent af et egenudviklet, intelligent bygningsinstallations system

ved navn ZenseHome.

1.2 Toft Innovation ApS har købt de solgte aktiver fra Zense Technology A/S under konkurs

(’’Konkursboet’’).

1.3 Nærværende vilkår finder anvendelse i forbindelse med ethvert salg fra Toft Innovation ApS.

1.4 Toft Innovation ApS er bekendt med, at Zense Technology A/S før konkursen har indgået

aftaler med kunder før konkursen. Toft Innovation ApS viderefører ingen af disse aftaler. Toft

Innovation ApS og ’’Køber’’ er derfor enige om, at der ved salg af aktiverne fra Toft Innovation

ApS til Køber ikke sker videreførelse af en evt. aftale indgået før konkursen mellem Køber og

Konkursboet. Toft Innovation ApS påtager sig derfor ingen forpligtelser i henhold til en aftale,

som Køber evt. måtte have haft med Konkursboet.

Priser

1.5 Gældende priser fremgår af tilbuddet sendt til Køber.

1.6 Moms tillægges alle beløb og skal betales sammen med fakturabeløbet.

1.7 Hver bestilling pålægges et fragtbeløb, der afhænger af forsendelsens størrelse. Dog altid

minimum 110,- DKK pr. forsendelse.

Levering

1.8 Leveringstid vil fremgå i tilbuddet. Der tages dog forbehold for udsolgte varer.

1.9 Alle varer leveres ab lager, og forsendelsesformen bestemmes af Toft Innovation ApS.

1.10 Det er Køberens ansvar, at det bestilte, kan leveres på den ønskede adresse i normal

arbejdstid mellem 08.00 og 15.00.

1.11 Det er Køberens pligt at sikre at de modtagne varer stemmer overens med det bestilte. Skulle

der være uoverensstemmelser imellem det modtagne og følgebrevet, er det Køberens pligt

straks at give besked herom.

1.12 Såfremt varerne har lidt skade under transporten, skal Køberen straks gøre Toft Innovation

ApS opmærksom herpå. Såfremt vi ikke har modtaget henvendelse herom inden 2 dage fra

levering, betragtes forsendelsen som leveret.

1.13 Det er ligeledes Køberens ansvar at rette henvendelse til Toft Innovation ApS, såfremt faktura

og det leverede ikke stemmer overens. Ved tvister angående forkert antal varer leveret af

transportøren, betragtes det korrekte antal som det der er kvitteret for ved modtagelsen.

1.14 I tilfælde af leveringsforsinkelse er Toft Innovation ApS ikke ansvarlig for indirekte tab,

eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.

Betaling

1.15 Betalingsbetingelserne fremgår af tilbuddet.

1.16 Ved for sen betaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved for sen

betaling er Toft Innovation ApS berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på 150 kr. for hver

rykning. I tilfælde af retslig inkasso betales alle udgifter i denne forbindelse af Køberen.

ZenseHome – Toft Innovation ApS • Limfjordsvej 3 • DK-6715 Esbjerg N • Denmark

Tel. +45 7070 2034 • info@zensehome.dk • www.zensehome.dk

2/2

Mangler og reklamationer

1.17 Køber er opmærksom på, at Toft Innovation ApS købte samtlige konkursboets aktiver ubeset.

Toft Innovation ApS har således ikke gennemgået de pågældende aktiver. På baggrund heraf

er Køber opmærksom på og enig i, at aktiverne sælges med fuld ansvarsfraskrivelse fra Toft

Innovation ApS side. Køber kan derfor ikke gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende

mod Toft Innovation ApS. Toft og Køber er enige om, at der ved fastsættelse af prisen er taget

hensyn til ovennævnte ansvarsfraskrivelse.

Returvarer

1.18 Køber har ingen returret, medmindre dette forudgående er aftalt skriftligt med Toft

Innovation ApS. Køberen er i så fald forpligtet til at betale et gebyr.

Ejendomsret

1.19 Toft Innovation ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling er

sket.

Tvister og lovvalg

1.20 I enhver tvist med udgangspunkt i en leverance fra Toft Innovation ApS, hvor nærværende

salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til gennem

forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende leverancen, eller tvister som

udspringer af leverancen, afgøres af Retten i Esbjerg efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring

om syn og skøn skal der udpeges en syns- og skønsmand af Retten i Esbjerg.